Vukovar HOTEL Lokacija Idejno rješenje EURCO d.d. KontaktHOTEL VUKOVAR
Trenutno stanje hotela

Prostorno-planski okvir lokacije

Hotel Dunav ima sedam katova (od kojih je pet obnovljeno nakon Domovinskog rata) bruto izgrađene površine ca 5.542 m2 sa 84 smještajne jedinice. Lokacija hotela se nalazi u T1 zoni (turistička namjena).
Prilikom izrade novog koncepta uporabe hotela Dunav i ostalih sadržaja na predmetnoj lokaciji strogo će se voditi računa o prostorno-planskim uvjetima koji se odnose na predmetnu lokaciju.GUP-Vukovara 2007. - Namjena i korištenje prostora

Copyright © 2016. EURCO d.d. Sva prava pridržana.